- ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY

- ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY

 1. SEPAREN DKP 20 - odformovací prostriedok

Popis výrobku:
SEPAREN® DKP 20 je špeciálny odformovací olej s prísadami. Vyznačuje sa veľmi dobrými separačnými vlastnosťami a nízkym výnosom oleja.
Použitie:
Je vhodný ako separačný olej najmä pre oceľové, hliníkové, drevené, keramické formy pre výrobu z betónu za studena, výrobu prefabrikátov a pod.
Spotreba:
Spotreba Separenu DKP 20 predovšetkým závisí na druhu podkladu a šetrnosti pri nanášaní.
Vlastnosti:
vzhľad : nízkoviskózna kvapalina žlto-hnedej farby
hustota : 860 kg m-3 (pri 15°C)
viskozita pri 40°C : inf. 7mm2/s
Bod vzplanutia (OK) : min. 150 0C
Výbušné vlastnosti : pri bežných podmienkach manipulácie nevytvára výbušné zmesi
Rozpustnosť vo vode : nerozpustný
Skladovanie:
Podľa STN 65 0201 je výrobok zaradený do IV. triedy horľavosti. Skladovať v originálnych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym
slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia, vodou a vlhkosťou. Maximálna teplota pre skladovanie je 40 ° C. Chrániť pred vniknutím vody. Skladovať v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín. Skladovať oddelene od potravín. Uskladňovať oddelene od oxidačných prostriedkov. Nádrže musia byť označené: horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti. Manipulačná teplota: +4 až + 40˚C. Skladovateľnosť Separénu® DKP 20 je 12 mesiacov od dátumu výroby

Balenie a dodávanie:
- v zálohovaných 1000 l kontejneroch
- v nevratných 200 l sudoch
- v nevratných 50 l, 20l bandaskách i v menších nevratných obaloch
Zabezpečenie kvality:
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Karta bezpečnostných údajov:
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.
Upozornenie:
Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie.
Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

 

 

2. SEPAREN PLUS - odformovací prostriedok

 Popis výrobku:

    SEPAREN Plus® je vysoko účinný odformovací prostriedok na báze prírodných a syntetických organických látok. Je vhodný pre oceľové a drevené formy a debnenie. Používa sa s úspechom aj pri vysokých nárokoch na kvalitu povrchu betónu pri formách ci debnenia rôznych druhov.

Použitie:

   SEPAREN® Plus je riedka kvapalina, ktorá sa vyznačuje vysokou roztekavosťou, vzlínavosťou a nízkou viskozitou, vďaka ktorej pokrýva ľahko aj členité a málo prístupné plochy. Krátko po nanesení vytvára kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych a vertikálnych stenách. Súdržnosť povlaku s formou je tak vysoká, že k odstráneniu nánosu nedochádza pri plnení betónom ani pri jeho vibrácii pri zhutňovaní. Prostriedok súčasne konzervuje formu a odstraňuje prípadné korozívne splodiny z predchádzajúceho používania. SEPAREN Plus má nízku viskozitu, ktorá umožňuje dosiahnuť tenkú vrstvu a tým aj nízku spotrebu. Zmena viskozity s teplotou je minimálna, prostriedok možno používať aj za nízkych teplôt. Náter formy neutrpí dažďom a má relatívne dlhodobé pôsobenie. Nanáša sa ručne s použitím nasiakavých materiálov ako je textil, penové plasty, maliarske valčeky a pod. Možno ho aj nastriekavať. Je treba sledovať, aby sa nanášalo čo najmenšie množstvo prostriedku, postačuje pre pokrytie povrchu. Nadbytočné množstvo je nutné pred plnením formy vytrieť. Každé nové použitie je treba riadne overiť v konkrétnych výrobných podmienkach.

 

Vlastnosti:    vzhľad : číra až mierne zakalená nízkoviskózna kvapalina nažltlej farby

                       hustota : 800 - 880 kg m-3

                       bod tuhnutia : - 30 0C podľa STN 656072

                       bod vzplanutia : min. 70 0C podľa STN 65621

Spotreba:

   Spotreba SEPAREN Plus je nižšia ako u doterajších výrobkov, napr. pri nenasiakavom debnení asi 2 l na 100 m2 . Spotreba predovšetkým závisí na druhu podkladu a šetrnosti pri nanášaní.

 Skladovanie:

   Skladovať v originálnych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia, vodou a vlhkosťou. Skladovať pri teplote od + 10 ⁰C do+ 50 ⁰C. V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť dobré vetranie prirodzeným spôsobom alebo pomocou technického zariadenia. Skladovať v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín. Skladovať oddelene od potravín. Uskladňovať oddelene od oxidačných prostriedkov. Nádrže musia byť označené: horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. Manipulačná teplota: +4 až + 40˚C. Skladovateľnosť SEPAREN Plus je 12 mesiacov od dátumu výroby.

 Upozornenie:

   Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

Karta bezpečnostných údajov:

   Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.

 

3. SEPAREN® ŠPECIÁL V - odformovací prostriedok

Popis výrobku:

    SEPAREN® ŠPECIÁL V je vysoko účinný odformovací prostriedok na báze prírodných a syntetických organických látok. Je vhodný pre oceľové a drevené formy a debnenie. Používa sa s úspechom aj pri vysokých nárokoch na kvalitu povrchu betónu pri formách ci debnenia rôznych druhov.

Použitie:

    SEPAREN® ŠPECIÁL V je riedka kvapalina, ktorá sa vyznačuje vysokou roztekavosťou, vzlínavosťou a nízkou viskozitou, vďaka ktorej pokrýva ľahko aj členité a málo prístupné plochy. Krátko po nanesení vytvára kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych a vertikálnych stenách. Súdržnosť povlaku s formou je tak vysoká, že k odstráneniu nánosu nedochádza pri plnení betónom ani pri jeho vibrácii pri zhutňovaní. Prostriedok súčasne konzervuje formu a odstraňuje prípadné korozívne splodiny z predchádzajúceho používania. SEPAREN® ŠPECIÁL V má nízku viskozitu, ktorá umožňuje dosiahnuť tenkú vrstvu a tým aj nízku spotrebu. Zmena viskozity s teplotou je minimálna, prostriedok možno používať aj za nízkych teplôt. Náter formy neutrpí dažďom a má relatívne dlhodobé pôsobenie. Nanáša sa ručne s použitím nasiakavých materiálov ako je textil, penové plasty, maliarske valčeky a pod. Možno ho aj nastriekavať. Je treba sledovať, aby sa nanášalo čo najmenšie množstvo prostriedku, postačuje pre pokrytie povrchu. Nadbytočné množstvo je nutné pred plnením formy vytrieť. Každé nové použitie je treba riadne overiť v konkrétnych výrobných podmienkach.

Spotreba:

     Spotreba SEPAREN® u ŠPECIÁL V je nižšia ako u doterajších výrobkov, napr. pri nenasiakavom debnení asi 2 l na 100 m2 . Spotreba predovšetkým závisí na druhu podkladu a šetrnosti pri nanášaní.

Vlastnosti: vzhľad- číra až mierne zakalená nízkoviskózna kvapalina nažltlej farby, hustota- 800 - 880 kg m-3, bod tuhnutia- 30 0C podľa STN 656072, bod vzplanutia- min. 70 0C podľa STN  656212

Skladovanie:

     Skladovať v originálnych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia, vodou a vlhkosťou. Skladovať pri teplote od + 10 ⁰C do+ 50 ⁰C. V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť dobré vetranie prirodzeným spôsobom alebo pomocou technického zariadenia. Skladovať v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín. Skladovať oddelene od potravín. Uskladňovať oddelene od oxidačných prostriedkov. Nádrže musia byť označené: horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. Manipulačná teplota: +4 až + 40˚C. Skladovateľnosť SEPAREN® u ŠPECIÁL V je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Zabezpečenie kvality:

    Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Karta bezpečnostných údajov:

     Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.

Upozornenie:

     Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

 

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1721593304.3921